GÜNSEM Müdürünün Görevleri

  • Yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
  • Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerini planlamak, örgütlemek, yönlendirmek, koordine etmek, kayıtlarını tutmak, kontrol etmek, istatistiklerini yapmak, raporlar hazırlamak, önerilerde bulunmak,
  • Akademik ve idari birimlerle iş birliği halinde yıllık eğitim-öğretim faaliyet planı hazırlamak,
  • Eğitim-öğretim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,
  • Her faaliyet yılı sonunda, Merkezin faaliyetlerini içeren raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.


GÜNSEM Yönetim Kurulunun Görevleri

  • Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları ile her akademik birimden, Rektör tarafından görevlendirilecek birer temsilciden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeler, süresi içerisinde kendi istekleriyle üyelikten ayrılabilir veya Rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.
  • Yönetim Kurulu; başkanın daveti üzerine her yıl en az iki kere, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
  • Yönetim Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, yapılacak faaliyetleri planlamak ve mevcut uygulamaları değerlendirmek, Kurula sunulan raporları ve görüşleri tartışarak karara bağlamaktır.