20 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27761

YÖNETMELİK

 

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (GÜN-SEM): Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı ve faaliyet alanları

             MADDE 5 − (1) Merkezin amacı; yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde Üniversite mensuplarına ve Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü eğitim programı ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bunlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

             (2) Merkez; amacı doğrultusunda Üniversite mensupları ve diğer katılımcılara ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler.

             Yönetim organları

             MADDE 6 − (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve  Yönetim Kuruludur.

             Müdür

             MADDE 7 − (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yerine yenisi görevlendirilir. Rektör, Müdüre yardımcı olmak amacıyla en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve gerektiğinde Müdüre altı aya kadar vekalet edebilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

             b) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerini planlamak, örgütlemek, yönlendirmek, koordine etmek, kayıtlarını tutmak, kontrol etmek, istatistiklerini yapmak, raporlar hazırlamak, önerilerde bulunmak,

             c) Akademik ve idari birimlerle iş birliği halinde yıllık eğitim-öğretim faaliyet planı hazırlamak,

             ç) Eğitim-öğretim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

             d) Her faaliyet yılı sonunda, Merkezin faaliyetlerini içeren raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 − (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları ile her akademik birimden, Rektör tarafından görevlendirilecek birer temsilciden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeler, süresi içerisinde kendi istekleriyle üyelikten ayrılabilir veya Rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

             (3) Yönetim Kurulu; başkanın daveti üzerine her yıl en az iki kere, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (4) Yönetim Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, yapılacak faaliyetleri planlamak ve mevcut uygulamaları değerlendirmek, Kurula sunulan raporları ve görüşleri tartışarak karara bağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.